ผู้บริหาร

นายเชียง อธิจันทรรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ความเป็นมา
งานสวนพฤกษาศาสตร์ในโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารคู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งาน 5 องค์ประกอบ
ตารางปผนดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียน
ข้อมูลพรรณไม้โรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/02/2011
ปรับปรุง 22/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 105639
Page Views 131453
แบบฟอร์มหนังสือราชการท้องถิ่น
แบบฟอร์มหนังสือราชการท้องถิ่น
ข้อมูลออปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท ทั่วประเทศ
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
สำนักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายละเอียดตัวชี้วัด ชั้น ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 6623
รายละเอียดตัวชี้วัด ชั้น ป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 366.5 KB 19342
ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177.5 KB 156
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 334
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 338
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 Unkown Document ขนาดไฟล์ 144.05 KB 225
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 606 KB 359
การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 147
เอกสารประกอบเตรียมรองรับการประเมินรอบ ๓ สำหรับครูและโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 231
ดื่มนม ผม เล็บ ฯลฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.82 KB 131
เอกสารชั้นเรียน งานอนามัย ดื่มนม ผม เล็บ ฯลฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 119.95 KB 140
รายชื่อนักเรียน อนุบาล-ป.6 ปีการศึกษา 2555 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 170
หลักสูตร สาระเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 547.5 KB 145
ข้อสอบ ป.2 ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 150
ข้อสอบ ป.5 ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 28
ข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 93 BYTE 30
แบบกรอกผล ป.2.5 ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 628.42 KB 52
ข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 2ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 276.75 KB 32
แบบกรอกผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 267.93 KB 54
แบบประเมิน SAR บุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 229.41 KB 82
แบบสรุป SAR ส่ง อบจ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 62
รายงานประเมินตนเอง SAR ระดับประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 656.15 KB 50
รายงานประเมินตนเอง SAR ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 562.43 KB 25
เครื่องมือประเมิน SAR ระดับขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 755.03 KB 118
เครื่องมือประเมิน SAR ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 772.14 KB 41
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 56 - 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 295.19 KB 70
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปีงบประมาณ 56 - 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.96 KB 93
แผนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 761.46 KB 45
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 713.22 KB 65
แบบกรอกข้อมูล 10 มิ.ย. ของท้องถิ่น อปท Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 102
หลักสูตร(Eng-science) Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 45
โครงสร้าง 8 กลุ่มสาระ สวนพฤษศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 391.49 KB 59
แผนการสอนสวนพฤษศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.69 MB 157
การสอนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 120.76 KB 50
เกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสารเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 93
การเขียนรายงานคุณภาพของครู Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 101
การทำ MOU ของครูและโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 598.72 KB 105
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.12 MB 99
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 49
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 72
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 78
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 73
คำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.21 KB 340
ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประถมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.9 MB 122
บทสนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 183
แบบคัดลายมือแบบตัวอาลักษณ์ภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.61 KB 43
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.01 KB 44
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.84 KB 54
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสามแยกบางคูลัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 193.82 KB 48
คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสามแยกบางคูลัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 183.38 KB 25
มาตรฐานท้องถิ่นของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 656.43 KB 31
คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 279
โครงสร้างและวิเคราะห์ 8 กลุ่มสาระ ในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 391.48 KB 83
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ และแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 608.43 KB 32
แบบกรอกคะแนนจากการประเมินภายใน SAR (สูตร) RAR Archive ขนาดไฟล์ 244.71 KB 143
คู่มือแบบทดสอบสมรรถภาพทางการของนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.53 KB 34
คู่มือการนิเทศชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 174.3 KB 48
แผนยุทธศาสตรโรงเรียนในสังกัด อบจ นนทบุรี Unkown Document ขนาดไฟล์ 149.81 KB 99
สรุปโครงการและกิจกรรม ปี 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 204.38 KB 20
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 พื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.61 MB 15
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 21
แบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 26
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 ปฐมวัย สมศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 24
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 พื้นฐาน สมศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 35
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2/3 หมู่ที่ 11  ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  โทร.02-449-7555
ผู้ดูแลเว็บ นายเชียง อธิจันทรรัตน์  086-383-4102