ผู้บริหาร

นายเชียง อธิจันทรรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ความเป็นมา
งานสวนพฤกษาศาสตร์ในโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารคู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งาน 5 องค์ประกอบ
ตารางปผนดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียน
ข้อมูลพรรณไม้โรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/02/2011
ปรับปรุง 09/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 135734
Page Views 167937
แบบฟอร์มหนังสือราชการท้องถิ่น
แบบฟอร์มหนังสือราชการท้องถิ่น
ข้อมูลออปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท ทั่วประเทศ
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
สำนักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายละเอียดตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ชั้น ป.1-3 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 360 KB 7995
รายละเอียดตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ชั้น ป.4-6 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 435 KB 25076
ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177.5 KB 238
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 455
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 417
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 144.05 KB 285
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 606 KB 526
การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 1123
เอกสารประกอบเตรียมรองรับการประเมินรอบ ๓ สำหรับครูและโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 322
ดื่มนม ผม เล็บ ฯลฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.82 KB 179
เอกสารชั้นเรียน งานอนามัย ดื่มนม ผม เล็บ ฯลฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.95 KB 184
รายชื่อนักเรียน อนุบาล-ป.6 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 551
หลักสูตร สาระเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 547.5 KB 239
ข้อสอบ ป.2 ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 237
ข้อสอบ ป.5 ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 76
ข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 93 BYTE 66
แบบกรอกผล ป.2.5 ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 628.42 KB 117
ข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 2ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 276.75 KB 102
แบบกรอกผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 267.93 KB 113
แบบประเมิน SAR บุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 229.41 KB 132
แบบสรุปประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน SAR ส่ง อบจ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 134
รายงานประเมินตนเอง SAR ระดับประถม ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 132
รายงานประเมินตนเอง SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 87
เครื่องมือประเมิน SAR ระดับขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 755.03 KB 189
เครื่องมือประเมิน SAR ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 772.14 KB 98
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 57 - 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 989.28 KB 137
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปีงบประมาณ 56 - 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 169
แผนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ระดับขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 107
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 138
แบบกรอกข้อมูล 10 มิ.ย. ของท้องถิ่น อปท Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 147
หลักสูตร(Eng-science) Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 92
โครงสร้าง 8 กลุ่มสาระ สวนพฤษศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 391.49 KB 99
แผนการสอนสวนพฤษศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.69 MB 236
การสอนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 120.76 KB 79
เกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสารเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 131
การเขียนรายงานคุณภาพของครู Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 145
การทำ MOU ของครูและโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 598.72 KB 184
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.12 MB 177
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 116
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 143
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 151
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 158
คำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.21 KB 1278
ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประถมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.9 MB 209
บทสนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 238
แบบคัดลายมือแบบตัวอาลักษณ์ภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.61 KB 80
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.01 KB 81
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.84 KB 89
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสามแยกบางคูลัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 193.82 KB 92
คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสามแยกบางคูลัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 183.38 KB 58
มาตรฐานท้องถิ่นของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 656.43 KB 113
คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 354
โครงสร้างและวิเคราะห์ 8 กลุ่มสาระ ในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 391.48 KB 115
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ และแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 608.43 KB 87
แบบกรอกคะแนนจากการประเมินภายใน SAR (สูตร) RAR Archive ขนาดไฟล์ 244.71 KB 189
คู่มือแบบทดสอบสมรรถภาพทางการของนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.53 KB 85
คู่มือการนิเทศชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 174.3 KB 101
แผนยุทธศาสตรโรงเรียนในสังกัด อบจ นนทบุรี Word Document ขนาดไฟล์ 149.81 KB 161
สรุปโครงการและกิจกรรม ปี 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 204.38 KB 68
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 พื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.61 MB 58
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 92
แบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 87
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 ปฐมวัย สมศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 62
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 พื้นฐาน สมศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 96
ตัวอย่างแบบประเมินส่ง อบจ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 80
แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนปฐมวัย แบบสูตรคำนวณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.5 KB 65
บทสนทนาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 47
แผนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 811.45 KB 42
ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 57 ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 1981
ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 57 ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 439
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามแยกบางคูลัด ฉบับปรับปรุง 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.89 MB 25
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 26
แบบบันทึกการใช้ห้องสื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 273.86 KB 19
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2/3 หมู่ที่ 11  ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  โทร.02-449-7555
ผู้ดูแลเว็บ นายเชียง อธิจันทรรัตน์  086-383-4102