ผู้บริหาร

นายเชียง อธิจันทรรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ความเป็นมา
งานสวนพฤกษาศาสตร์ในโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารคู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งาน 5 องค์ประกอบ
ตารางปผนดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียน
ข้อมูลพรรณไม้โรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/02/2011
ปรับปรุง 21/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 113212
Page Views 141001
แบบฟอร์มหนังสือราชการท้องถิ่น
แบบฟอร์มหนังสือราชการท้องถิ่น
ข้อมูลออปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท ทั่วประเทศ
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
สำนักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายละเอียดตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ชั้น ป.1-3 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 7687
รายละเอียดตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ชั้น ป.4-6 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 421 KB 22856
ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177.5 KB 216
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 396
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 390
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 144.05 KB 257
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 606 KB 468
การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 1092
เอกสารประกอบเตรียมรองรับการประเมินรอบ ๓ สำหรับครูและโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 269
ดื่มนม ผม เล็บ ฯลฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.82 KB 153
เอกสารชั้นเรียน งานอนามัย ดื่มนม ผม เล็บ ฯลฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.95 KB 168
รายชื่อนักเรียน อนุบาล-ป.6 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 195
หลักสูตร สาระเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 547.5 KB 198
ข้อสอบ ป.2 ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 205
ข้อสอบ ป.5 ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 48
ข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 93 BYTE 51
แบบกรอกผล ป.2.5 ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 628.42 KB 84
ข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 2ของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 276.75 KB 83
แบบกรอกผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 267.93 KB 81
แบบประเมิน SAR บุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 229.41 KB 106
แบบสรุปประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน SAR ส่ง อบจ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 109
รายงานประเมินตนเอง SAR ระดับประถม ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 105
รายงานประเมินตนเอง SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 50
เครื่องมือประเมิน SAR ระดับขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 755.03 KB 152
เครื่องมือประเมิน SAR ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 772.14 KB 63
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 57 - 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 989.28 KB 98
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปีงบประมาณ 56 - 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 122
แผนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ระดับขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 69
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 102
แบบกรอกข้อมูล 10 มิ.ย. ของท้องถิ่น อปท Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 125
หลักสูตร(Eng-science) Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 71
โครงสร้าง 8 กลุ่มสาระ สวนพฤษศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 391.49 KB 80
แผนการสอนสวนพฤษศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.69 MB 209
การสอนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 120.76 KB 70
เกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสารเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 112
การเขียนรายงานคุณภาพของครู Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 121
การทำ MOU ของครูและโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 598.72 KB 149
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.12 MB 141
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 95
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 112
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 129
คู่มือจัดทำสวนพฤษศาสตร์ ชุด5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 127
คำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.21 KB 1259
ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประถมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.9 MB 181
บทสนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 203
แบบคัดลายมือแบบตัวอาลักษณ์ภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.61 KB 60
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.01 KB 67
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.84 KB 79
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสามแยกบางคูลัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 193.82 KB 67
คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสามแยกบางคูลัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 183.38 KB 45
มาตรฐานท้องถิ่นของ อปท RAR Archive ขนาดไฟล์ 656.43 KB 85
คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 332
โครงสร้างและวิเคราะห์ 8 กลุ่มสาระ ในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 391.48 KB 102
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ และแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบดูแลช่วยเหลือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 608.43 KB 54
แบบกรอกคะแนนจากการประเมินภายใน SAR (สูตร) RAR Archive ขนาดไฟล์ 244.71 KB 164
คู่มือแบบทดสอบสมรรถภาพทางการของนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.53 KB 54
คู่มือการนิเทศชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 174.3 KB 87
แผนยุทธศาสตรโรงเรียนในสังกัด อบจ นนทบุรี Word Document ขนาดไฟล์ 149.81 KB 129
สรุปโครงการและกิจกรรม ปี 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 204.38 KB 43
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 พื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.61 MB 32
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 68
แบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 49
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 ปฐมวัย สมศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 42
เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน สมศ รอบ 3 พื้นฐาน สมศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 54
ตัวอย่างแบบประเมินส่ง อบจ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 44
แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนปฐมวัย แบบสูตรคำนวณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.5 KB 28
บทสนทนาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 13
แผนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 811.45 KB 16
ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 57 ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 1
ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 57 ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 1
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2/3 หมู่ที่ 11  ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  โทร.02-449-7555
ผู้ดูแลเว็บ นายเชียง อธิจันทรรัตน์  086-383-4102